دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
همدان ، ملاير
شماره نظام : 135448
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۱
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۷