دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد
همدان ، ملاير
شماره نظام : 135448
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 22 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۱
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۷