سوالات پزشکی گروه جراحی های عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عبدالله زندی
لاغری
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر عبدالله زندی
بواسیر
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
کرونا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر عبدالله زندی
مشکل فیستول مقعدی
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر مریم ساعی نعیمی
درد
دکتر مریم ساعی نعیمی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مریم ساعی نعیمی
پرسش
دکتر مریم ساعی نعیمی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مریم ساعی نعیمی
سوال
دکتر مریم ساعی نعیمی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر مریم ساعی نعیمی
تعویق عمل
دکتر مریم ساعی نعیمی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی کولورکتال (گوارش)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...

دکتر محمود نوبختی
حالت انسداد در وسط قفسه س...
دکتر محمود نوبختی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

دکتر سحر میرزائی
کرونا
دکتر سحر میرزائی
متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
متخصص جراحی عمومی و فلوشی...