دکتر محمد نژاد حسینیان
دکتر محمد نژاد حسینیان
تهران
شماره نظام : 150893
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۴
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۸
دارای بورد تخصصی