دکتر محمد نژاد حسینیان
دکتر محمد نژاد حسینیان
تهران
شماره نظام : 150893
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
خدمات قابل ارائه توسط دکتر محمد نژاد حسینیان
درمان شکستگی آرنج
درمان نرمی غضروف کشکک زانو
درمان التهاب تاندون کشکک زانو
درمان شکستگی کشکک زانو
درمان دررفتگی کشکک زانو
درمان پارگی تاندون زانو
درمان التهاب زانو
درمان شکستگی زانو
درمان دررفتگی زانو
درمان آب آوردن زانو
درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
درمان جابجایی کشکک زانو
درمان دررفتگی ترقوه
درمان شکستگی استخوان ترقوه
درمان شکستگی شانه
درمان دررفتگی شانه
تعویض مفصل شانه
درمان استئوکندریت دیسکان زانو
درمان بیماری بلانت
درمان عفونت زانو
درمان پارگی تاندون کشکک زانو
بازسازی رباط صلیبی
درمان کشیدگی رباط صلیبی خلفی
درمان آرتروز لگن
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان لوردوز گردن
درمان دنده گردنی
درمان تورتیکولی گردن
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان فتق دیسک گردن
درمان پارگی دیسک گردن
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان کشیدگی رباط صلیبی قدامی
تعویض مجدد مفصل زانو
تعویض مفصل زانو
درمان کیست مینیسک زانو
درمان پوکی استخوان
درمان درد دنبالچه
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان بیماری اسلیپ
درمان نوروم مورتون
درمان درد کمر
درمان بیماری پرتس
درمان دررفتگی مفصل ران
درمان شکستگی استرسی لگن
درمان سندرم کمپارتمان
درمان شکستگی استرسی ساق پا
درمان پارگی عضلات پشت ساق پا
درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا
درمان میخچه پا
درمان پارگی عصب سیاتیک پا
درمان ایمپینجمنت مفصل ران
درمان پارگی لابروم در مفصل ران
درمان سینوویت گذرا
درمان اسپینا بیفیدا
درمان شکستگی لگن
درمان شکستگی دنده
درمان شکستگی گردن
درمان شکستگی انگشت پا
درمان شکستگی کف پا
درمان بیماری فرایبرگ
تعویض مفصل لگن
درمان دیسپلازی مفصل ران
درمان پارگی تاندون مچ پا
درمان پارگی تاندون آشیل پا
درمان شکستگی دست
درمان دررفتگی انگشت دست
درمان دررفتگی انگشت پا
درمان پارگی تاندون دست
درمان شکستگی استخوان کف دست
درمان پارگی تاندون کتف
درمان دررفتگی کتف
درمان شکستگی ساعد
تعویض مفصل آرنج
بازسازی انگشتان قطع شده
درمان پارگی عصب دست
درمان تومور گلوموس انگشت
درمان دررفتگی مچ پا
تعویض مفصل مچ پا
درمان دررفتگی پا
درمان شکستگی پا
درمان پارونیشیا
درمان دفورمیتی سوان نک
درمان پلی داکتیلی
درمان سینداکتیلی
تعویض مفصل مچ دست
درمان دررفتگی آرنج
درمان کیست مچ دست
درمان سندرم تونل رادیال
درمان گلف البو
درمان تنیس البو
درمان بورسیت اولکرانون
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان شانه های نامتقارن
درمان شانه یخ زده
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان کیست موکوسی
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان سندرم تونل کارپال
درمان سندرم تونل اولنار
درمان دکرون
درمان آرتروز مچ دست
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان شانه های افتاده
درمان درد شانه
درمان انحراف کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان آرتروز زانو
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان زانو درد
درمان آرتروز گردن
درمان دیسک کمر
درمان دفورمیتی زانو
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش زانو به خارج
درمان آرتروز شانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان افتادگی شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان تاندونیت شانه
درمان دیسک گردن
درمان سندرم تونل تارسال
درمان بورسیت مفصل ران
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان چرخش ساق پا
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان ورم ساق پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان تاندنیت آشیل
درمان استئیت پوبیس
درمان آرتروز مفصل ران
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان بیماری سیور
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان خار پاشنه
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان آرتروز شست پا
درمان قوز شست پا
درمان انگشت چکشی
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان کالکانئوس پا
درمان آرتروز مچ پا
درمان لوردوز کمری
درمان قوز کمر
درمان فتق دیسک کمر
درمان پارگی دیسک کمر
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان انگشت ماشه ای
درمان آرتروز کمر
درمان سیاتیک کمر
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان درد مچ پا
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان دفورمیتی پا
درمان پای ضربدری
درمان پای پرانتزی
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان تنوسینوویت مچ دست