دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی شماره نظام پزشکی (60531)
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص چشم پزشکی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران