دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
تهران
شماره نظام : 60531
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص چشم پزشکی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران