فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص چشم پزشکی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران