بازگشت به لیست سوالات
ا.م
عنوان :

درد شدید عصب سیاتیک در قسمت پا بین زانو و مچ پا

متخصص طب فیزیکی و توانبخش ...
آیا درمانی به صورت نرمش یا کشش یا ورزش یرای درد شدید عصب سیاتیک پا هست؟

دکتر امیر حسین یزدانی