سوالات پزشکی گروه اورولوژی بزرگسالان (جراح کلیه و مجاری ادراری)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سید ناصر سید اسماعیلی
بواسیر
دکتر سید ناصر سید اسماعیلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر حسن محبوبی
ختنه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
سنگ کلیه
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سید امیر محمد ابطحی
پروستات
دکتر سید امیر محمد ابطحی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی
راهنمایی در مورد کرونا
دکتر سید ناصر سید اسماعیلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر حسن محبوبی
ختنه نوزاد
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر ملک احمدی
سونو
دکتر امیر ملک احمدی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر مهدی فارغی
عفونت اداری کودکم(دختر)
دکتر مهدی فارغی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر بابک جوانمرد
سلام دکتر
دکتر بابک جوانمرد
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ پیوند کلیه
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حمید حق شناس
مولسکوم
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...