سوالات پزشکی گروه اورولوژی بزرگسالان (جراح کلیه و مجاری ادراری)

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر حمید حق شناس
پروستات
دکتر حمید حق شناس
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر پرهام حلیمی اصل
کلیه
دکتر پرهام حلیمی اصل
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر حسین کرامتی
زگیل
دکتر حسین کرامتی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر حسن محبوبی
ختنه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سجاد فراژی
سنگ کلیه
دکتر سجاد فراژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سجاد فراژی
سنگ کلیه
دکتر سجاد فراژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سید علی تحویلدار
سنگ کلیه
دکتر سید علی تحویلدار
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر سجاد فراژی
سنگ کلیه
دکتر سجاد فراژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر علیمحمد فخریاسری
تورم غذه لنفاوی ایلیاک
دکتر علیمحمد فخریاسری
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

دکتر امیر حسن محبوبی
نوع ختنه
دکتر امیر حسن محبوبی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان
متخصص کلیه و مجاری ادراری...