سوالات پزشکی گروه قلب و عروق

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر فرهاد شایگان
انژیو گرافی
دکتر فرهاد شایگان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
آنژیوگرافی
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر نیلوفر صفاریان
سرگیجه در حالت دراز کش
دکتر نیلوفر صفاریان
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق