سوالات پزشکی گروه چشم پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهران یدالهی
دیدن سایه اجسام
دکتر مهران یدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
چشم درد
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
توده ایی روی پلک چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر سید حسین ابطحی
لکه در چشم
دکتر سید حسین ابطحی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
قرمزی چشم و خشکی دور چشم
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر علیرضا نوروزی
لرزش چشم
دکتر علیرضا نوروزی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر محمدرضا اسدالهی
عمل چشم
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر مریم نادی
بزرگ بودن مردمک
دکتر مریم نادی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ قرنیه سگمان قدامی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...

دکتر محمدرضا اسدالهی
خشکی چشم
دکتر محمدرضا اسدالهی
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

دکتر علیرضا رمضانی
چشم درد
دکتر علیرضا رمضانی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ...