سوالات پزشکی گروه روماتولوژی و مفاصل

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر نوید نمازی
تب کاوازاکی
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر کوروش شیخ احمدی
روماتیسم در جواب ازمایش
دکتر کوروش شیخ احمدی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
راهنمایی
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
روماتیسم
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
جواب ازمایش
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر نوید نمازی
درد و تب
دکتر نوید نمازی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
فوق تخصص روماتولوژی کودکا...

دکتر زهرا سلطانی
ورم مفصل انگشت اشاره دست
دکتر زهرا سلطانی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
درد در قسمت مچ پا و مچ دس...
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
عشرت رهگذر.لوپوس
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
عشرت رهگذر/لوپوس
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی