سوالات پزشکی گروه روماتولوژی و مفاصل

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر الهه دولتشاهی
درد مفصل زانو و بازو
دکتر الهه دولتشاهی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر کوروش شیخ احمدی
درددستها
دکتر کوروش شیخ احمدی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر سکینه خاتون شریف
الرژی،وانژیدام
دکتر سکینه خاتون شریف
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر کوروش شیخ احمدی
درد زانو
دکتر کوروش شیخ احمدی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر کوروش شیخ احمدی
دردمفاصل
دکتر کوروش شیخ احمدی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر کوروش شیخ احمدی
روماتولوژی
دکتر کوروش شیخ احمدی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
داروهای مصرفی
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
بدن دردودرد مفاصل شدید
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مرضیه مغربی
روماتیسم
دکتر مرضیه مغربی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی

دکتر الهه دولتشاهی
پادرد شدید
دکتر الهه دولتشاهی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی