سوالات پزشکی گروه عمومی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر الهام نائمی
دایجستر
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
آزمایش
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر حدیثه رحمانی
معده درد
دکتر حدیثه رحمانی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
کوفتگی
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر الهام نائمی
تداخل دارویی
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
کربویی
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر الهام نائمی
سر درد و پادرد
دکتر الهام نائمی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
ازمایش
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس

دکتر صادق اندیشه
بدن درد
دکتر صادق اندیشه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر نوا سلیمانی
تفسیر آزمایش
دکتر نوا سلیمانی
متخصص طب اورژانس
متخصص طب اورژانس