سوالات پزشکی گروه ویروس کرونا

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر هانیه رضائی
زمان مصرف داروها
دکتر هانیه رضائی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر فائزه فتاحی
کرونا
دکتر فائزه فتاحی
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
تشکر
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
تنگی نفس
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی